Podmienky ochrany súkromia GDPR

Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné od 24.5.2018. 

Záleží nám na ochrane Vášho súkromia. Preto si prosím pozorne prečítajte tieto podmienky ochrany súkromia (ďalej len „Podmienky ochrany súkromia“). 

Tieto Podmienky ochrany súkromia podrobne popisujú ako získavame, používame, uchovávame a prípadne zverejňujeme Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach vykonávaných spoločnosťou Umbrella Agency. V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany súkromia nás prosím kontaktujte na adrese gdpr@umbrellaagency.eu

Ak sa v týchto Podmienkach ochrany súkromia používa pojem „Umbrellaagency“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť Umbrella Agency., so sídlom Varavská 26 Šúrovce 91925, IČO 51725606 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, založená v Slovenskej republike. 

Na účely týchto Podmienok majú nasledovné pojmy tento význam: 

„Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúva Umbrella Agency na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach ochrany súkromia. 

„Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a je ním Umbrella Agency v súlade s týmto Podmienkami ochrany súkromia. 

„Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ v danom prípade, ktorá v mene Prevádzkovateľa v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje. 

„GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

„Portál“ znamená webové stránky, ktorých prevádzkovateľom je Prevádzkovateľ prevádzkovaných na internetovej doméne umbrellaagency.sk. Portál zahŕňa všetky a akékoľvek časti webovej stránky, jej podstránok, ich obsah, zdrojové a strojové kódy tak ako je v akomkoľvek čase dostupný a prevádzkovaný na vyššie uvedenej doméne. 

Umbrella Agency spracúva Vaše Osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

1.         Aké Osobné údaje o Vás získavame? 

1.         Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete: 

Osobné údaje nám poskytujete v prípade, že 

a.          sa rozhodnete na niektorom Portáli vyplniť niektorý z kontaktných formulárov pre zasielanie správ priameho marketingu (newsletter); 

b.          vyplníte Vaše údaje do registračného formulára pre založenie užívateľského konta a tieto údaje odošlete; 

c.          sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom emailu; 

Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní sám zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však Umbrella Agency nemôže reagovať na Váš podnet či žiadosť. 

Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a Umbrella Agency sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. Umbrella Agency nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov. 

2.         Osobné údaje, ktoré získame z Vášho používania Portálu 

 Umbrella Agency môže získavať aj údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu aj nepriamo. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje: 

a.          informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na Portál, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení; 

b.          dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k Portálu (najmä IP adesa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);

c.          údaje o Vašom používaní Portálu; 

d.          informácie získané prostredníctvom súborov Umbrella Agency a iných programov na monitorovanie užívateľov, a to vrátane Umbrella Agency a monitorovacích programov našich partnerov alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí; 

e.          informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach); 

f.           informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button) a podobné. 

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Vyššie uvedené údaje sa stávajú Osobnými údajmi v momente kedy ich priradíme ku konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej fyzickej osobe, napr. v prípade používania Portálu s prihláseným užívateľ­ským kon­tom. 

3.         Osobné údaje, ktoré získame od tretích osôb 

 Umbrella Agency môže získavať aj Osobné údaje od tretích osôb a tieto Osobné údaje kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré Umbrella Agency získal od Vás. Ide predovšetkým o nasledujúce Osobné údaje: 

a.          údaje od prevádzkovateľov sociálnych sietí (Google, Facebook) ak ste sa rozhodli zriadiť svoje užívateľské konto prostredníctvom služieb týchto tretích strán. V takom prípade Vás prevádzkovateľ sociálnej siete (Google, Facebook) vyzve na odsúhlasenie poskytnutia Osobných údajov a na základe tohto súhlasu tieto Osobné údaje prevádzkovateľ danej sociálnej siete (Google, Facebook) poskytne  Umbrella Agency. 

2.         Akým spôsobom Vaše osobné údaje spracúvame? 

 Umbrella Agency ako Prevádzkovateľ spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia a za účelom uvedeným nižšie v týchto Podmienkach ochrany súkromia. 

1.         Plnenie zmluvných povinnosti 

 Umbrella Agency spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu v akom ste vyplnili jednotlivé polia registračného formulára pri vytvorení a vedení užívateľského konta za účelom plnenia zmluvy medzi Vami a  Umbrella Agency, ktorá vzniká vytvorením užívateľského konta v súlade s Podmienkami a plnenia jednotlivých záväzkov Umbrella Agency pri prevádzke Portálu v štandarde a kvalite stanovenej Umbrella Agency, evidencie zmluvných partnerov, vybavovania podnetov a iných Vašich požiadaviek a našich záväzkov. 

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. 

Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu existencie Vášho užívateľského konta a po dobu 3 rokov od zániku Vášho užívateľského konta z dôvodu obrany proti Vašim nárokom. 

2.         Zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter); 

 Umbrella Agency spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa na účely zasielania správ priameho marketingu (newsletter) na Vašu emailovú adresu, aby sme Vás informovali o novinkách a aktuálnych informáciách o produktoch a projektoch  Umbrella Agency a to ak ste si vytvorili užívateľské konto alebo ak ste na Portáli požiadali o zasielanie správ priameho marketingu (newsletter). 

Máme za to, že keď vyplňujete svoju emailovú adresu do formuláru na Portáli pre zasielanie správ priameho marketingu (newsletter) vyjad­ru­jete svoj sú­hlas so za­sie­la­ním správ pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter). 

Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade náš opráv­nený zá­u­jem na re­a­li­zá­cii pria­meho mar­ke­tingu s cie­ľom po­nú­kať Vám in­for­má­cie a pro­dukty, ktoré pre Vás môžu byť re­le­vantné a zau­jí­mavé. 

Vaše Osobné údaje bu­deme na tento účel spra­cú­vať po dobu kým zru­šíte 

svoje uží­va­teľ­ské konto alebo sa od­hlá­site zo za­sie­la­nia správ na účely pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter). 

3.         Po­sky­to­va­nie, zlep­šo­va­nie a opti­ma­li­zá­cia pre­vádzky Por­tálu 

 Umbrella Agency spra­cúva Vaše Osobné údaje vrá­tane úda­jov zís­ka­ných z Vášho po­u­ží­va­nia Por­tálu špe­ci­fi­ko­va­ných vyš­šie na účely po­sky­to­va­nia, zlep­šo­va­nia a opti­ma­li­zá­ciu pre­vádzky Por­tálu, na zvý­še­nie kom­fortu pri ich po­u­ží­vaní, na za­bez­pe­če­nie tech­nic­kej pod­pory Por­tálu, ana­ly­tic­kého a šta­tis­tic­kého vy­hod­no­te­nia po­u­ží­va­nia Por­tálu a pro­fi­lo­va­nia, zis­te­nia a za­brá­ne­nia zne­uží­va­nia Por­tálu (vrá­tane pre­ven­cie pred pod­vodmi, bez­peč­nost­nými in­ci­den­tami a inými po­dob­nými ak­ti­vi­tami), vy­hod­no­te­nia ri­zík a pl­ne­nia zá­kon­ných po­vin­ností. 

Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade náš opráv­nený zá­u­jem na zais­tení riad­nej pre­vádzky Por­tálu a opti­ma­li­zá­cií jeho fun­kci­ona­lít ako aj pl­ne­nie zmluvy, ktorá vznikla vy­tvo­re­ním uží­va­teľ­ského konta. 

Vaše Osobné údaje budú spra­cú­vané po dobu exis­ten­cie Vášho uží­va­teľ­ského konta a po dobu 3 ro­kov od zá­niku Vášho uží­va­teľ­ského konta z dô­vodu ob­rany proti Va­šim ná­ro­kom. 

Ta­ké­muto spra­cú­va­niu mô­žete za­brá­niť za­ká­za­ním po­u­ží­va­nia alebo ukla­da­nia sú­bo­rov co­okies na Va­šom za­ria­dení tým, že zme­níte na­sta­ve­nie Vášho pre­hlia­dača. Nie­ktoré fun­kcie Por­tálu však po­tom ne­mu­sia fun­go­vať správne. 

4.         Od­po­ve­da­nie na otázky, žia­dosti, do­tazy 

 Umbrella Agency spra­cúva Vaše Osobné údaje v roz­sahu meno, priez­visko, emai­lová ad­resa, te­le­fónne číslo a prí­padne všetky ďal­šie údaje, ktoré sa nám roz­hod­nete ozná­miť pro­stred­níc­tvom for­mu­lára na otázky alebo pro­stred­níc­tvom emailu na účely kon­tak­to­va­nia Vás ako aj na účely vy­ba­ve­nia Va­šej otázky, žia­dosti alebo do­tazu prí­padne aby sme vy­ko­nali iné čin­nosti v sú­vis­losti s Va­šou otáz­kou, žia­dos­ťou alebo do­ta­zom. 

Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade náš opráv­nený zá­u­jem na zais­tení riad­nych slu­žieb spo­loč­nosti  Umbrella Agency a po­sky­to­va­nia kli­ent­skej pod­pory. 

Vaše Osobné údaje budú spra­cú­vané po dobu, ktorá je nutná na zod­po­ve­da­nie Va­šej otázky, žia­dosti alebo do­tazu alebo po­kiaľ budú uro­bené iné opat­re­nia v sú­vis­losti s Va­šou otáz­kou, žia­dos­ťou alebo do­ta­zom, av­šak nie dl­h­šie ako na 1 rok. 

5.         Vy­ba­vo­va­nie žia­dostí v sú­vis­losti s uplat­ňo­va­ním práv dot­knu­tých osôb podľa GDPR 

 Umbrella Agency spra­cúva Vaše Osobné údaje v roz­sahu meno, priez­visko, emai­lová ad­resa, te­le­fónne číslo a prí­padne všetky ďal­šie údaje, ktoré sa nám roz­hod­nete ozná­miť pro­stred­níc­tvom for­mu­lára na otázky alebo pro­stred­níc­tvom emailu na účely pre­skú­ma­nia, po­sú­de­nia, vy­ko­na­nia čin­ností, vy­ba­ve­nia a in­for­mo­va­nia Vás o vy­ba­vení Va­šej žia­dosti tý­ka­jú­cej sa uplat­ne­nia nie­kto­rých z práv podľa člán­kov 16 až 22 GDPR. 

Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade pl­ne­nie na­šej zá­kon­nej po­vin­nosti. 

Vaše Osobné údaje budú v tomto prí­pade spra­cú­vané a ucho­vá­vané po dobu 10 ro­kov odo dňa do­ru­če­nia žia­dosti. 

3.         Komu sprí­stup­ňu­jeme Vaše Osobné údaje? 

 Umbrella Agency sprí­stup­ňuje Vaše Osobné údaje v na­sle­dov­ných prí­pa­doch: 

·            ak taká po­vin­nosť  Umbrella Agency vy­plýva z plat­ných práv­nych pred­pi­sov, najmä na žia­dosť or­gá­nov čin­ných v trest­nom ko­naní, sú­dov, iných or­gá­nov ve­rej­nej moci alebo iných opráv­ne­ných osôb; 

·            ak je to ne­vy­hnutné na pl­ne­nie na­šich po­vin­ností a pri za­bez­pe­čení na­šich opráv­ne­ných zá­uj­mov najmä na­šim ad­vo­ká­tom, po­rad­com, au­dí­to­rom, po­sky­to­va­te­ľom IT slu­žieb, mar­ke­tin­go­vým a re­klam­ným agen­tú­ram a pod.. 

S oso­bami, ktoré majú po­sta­ve­nie Spro­stred­ko­va­teľa, alebo účtovníka uzat­vá­rame v sú­lade s GDPR zmluvy o spra­cú­vaní osob­ných úda­jov a Spro­stred­ko­va­te­lia, či úctovníci  spra­cú­vajú Osobné údaje vždy na zá­klade po­ky­nov a v mene Umbrella Agency. Všetci naši zamestnanci spra­cú­vajú Osobné údaje v sú­lade s tý­mito Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia. 

4.         Vaše práva v sú­vis­losti s ochra­nou Osob­ných úda­jov? 

Ako dot­knutá osoba máte vo vzťahu k spra­cú­va­ným Osob­ným úda­jom na­sle­dovné práva. 

1.         Právo na prí­stup k úda­jom 

Máte právo po­ža­do­vať od  Umbrella Agency po­tvr­de­nie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spra­cú­vajú a žia­dať o sprí­stup­ne­nie týchto Osob­ných úda­jov (opa­ko­vané sprí­stup­ne­nie Osob­ných úda­jov môže  Umbrella Agency spo­plat­niť) a in­for­má­ciu o 

·            účele spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov; 

·            ka­te­gó­rii spra­cú­va­ných Osob­ných úda­jov; 

·            iden­ti­fi­ká­cii prí­jemcu alebo o ka­te­gó­rii prí­jemcu, kto­rému boli alebo majú byť Osobné údaje po­skyt­nuté, najmä o prí­jem­covi v tre­tej kra­jine alebo o me­dzi­ná­rod­nej or­ga­ni­zá­cii, ak je to možné; 

·            dobe ucho­vá­va­nia Osob­ných úda­jov; ak to nie je možné, in­for­má­ciu o kri­té­riách jej ur­če­nia; 

·            práve po­ža­do­vať od  Umbrella Agency opravu Osob­ných úda­jov tý­ka­jú­cich sa dot­knu­tej osoby, ich vy­ma­za­nie alebo ob­me­dze­nie ich spra­cú­va­nia, alebo o práve na­mie­tať spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov; 

·            práve po­dať ná­vrh na za­ča­tie ko­na­nia o ochrane Osob­ných úda­jov; 

·            zdroji Osob­ných úda­jov, ak sa Osobné údaje ne­zís­kali od Vás; 

·            exis­ten­cii au­to­ma­ti­zo­va­ného in­di­vi­du­ál­neho roz­ho­do­va­nia vrá­tane pro­fi­lo­va­nia najmä in­for­má­cie o po­u­ži­tom po­stupe, ako aj o vý­zname a pred­po­kla­da­ných dô­sled­koch ta­kého spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov pre dot­knutú osobu. 

2.         Právo na opravu 

Máte právo po­ža­do­vať od  Umbrella Agency aby bez zby­toč­ného od­kladu opra­vil ne­správne Osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú a so zre­te­ľom na účel spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov aj právo na do­pl­ne­nie Va­šich ne­ú­pl­ných Osob­ných úda­jov. 

3.         Právo na vy­ma­za­nie 

Máte právo po­ža­do­vať od  Umbrella Agency aby bez zby­toč­ného od­kladu vy­ma­zal Osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú ak: 

·            už nie sú po­trebné na účel, na ktorý sa zís­kali alebo inak spra­cú­vali; 

·            ste od­vo­lali svoj sú­hlas s ich spra­cú­va­ním a ak ne­exis­tuje iný právny zá­klad pre ich spra­cú­va­nie; 

·            na­mie­tate ich spra­cú­va­nie; 

·            sa Vaše Osobné údaje zís­kali ne­zá­konne, 

·            je dô­vod pre vý­maz spl­ne­nie po­vin­nosti podľa GDPR, oso­bit­ného pred­pisu alebo me­dzi­ná­rod­nej zmluvy, kto­rou je Slo­ven­ská re­pub­lika via­zaná; alebo 

·            boli Osobné údaje zís­kane v sú­vis­losti s po­nu­kou slu­žieb in­for­mač­nej spo­loč­nosti od  Umbrella Agency podľa čl. 8 ods. 1 GDPR (po­nuka slu­žieb in­for­mač­nej spo­loč­nosti die­ťaťu). 

4.         Právo na ob­me­dze­nie spra­cú­va­nia 

Máte právo po­ža­do­vať od  Umbrella Agency aby ob­me­dzila spra­cú­va­nie Va­šich Osob­ných úda­jov ak: 

·            na­mie­tate správ­nosť Osob­ných úda­jov, a to po­čas ob­do­bia umož­ňu­jú­ceho Umbrella Agency ove­riť správ­nosť Osob­ných úda­jov; 

·            spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je ne­zá­konné a na­mie­tate vy­ma­za­nie Osob­ných úda­jov a žia­date na­miesto toho ob­me­dze­nie ich po­u­ži­tia; 

·             Umbrella Agency už ne­pot­re­buje Osobné údaje na účel spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov, ale po­tre­bu­jete ich Vy na uplat­ne­nie alebo ob­ha­jo­va­nie práv­nych ná­ro­kov; 

·            ste na­mie­tali voči spra­cú­va­niu Va­šich Osob­ných úda­jov až do doby kým  Umbrella Agency overí, či opráv­nené dô­vody na jeho strane pre­va­žujú nad Va­šimi opráv­ne­nými dô­vodmi. 

5.         Právo na pre­nos­nosť Osob­ných úda­jov 

Máte právo po­ža­do­vať od Umbrella Agency aby Vám po­skytla Osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú v štruk­tú­ro­va­nom, bežne po­u­ží­va­nom a stro­jovo či­ta­teľ­nom for­máte a právo po­ža­do­vať aby  Umbrella Agency pre­nieslo tieto Osobné údaje inému pre­vádz­ko­va­te­ľovi ale len v prí­pade, že práv­nym zá­kla­dom pre ich spra­cú­va­nie je Váš sú­hlas alebo pl­ne­nie zmluvy a zá­ro­veň spra­cú­va­nie sa vy­ko­náva au­to­ma­ti­zo­va­nými pros­tried­kami. 

6.         Právo na­mie­tať 

Máte právo na­mie­tať z dô­vo­dov tý­ka­jú­cich sa Va­šej kon­krét­nej si­tu­ácie spra­cú­va­nie Va­šich Osob­ných úda­jov vrá­tane pro­fi­lo­va­nia, ktoré je vy­ko­ná­vané na práv­nom zá­klade, kto­rým je náš opráv­nený zá­u­jem. Na zá­klade Va­šej ná­mietky vy­hod­no­tíme, či s ohľa­dom na Vašu kon­krétnu si­tu­áciu, pre­va­žuje ochrana Vášho opráv­ne­ného zá­ujmu, Va­šich práv a slo­bôd nad na­šimi opráv­ne­nými zá­uj­mami, ktoré sle­du­jeme spra­cú­va­ním Va­šich Osob­ných úda­jov alebo ak opráv­ne­ným dô­vo­dom je pre­uka­zo­va­nie, uplat­ňo­va­nie alebo ob­ha­jo­va­nie na­šich práv­nych ná­ro­kov. 

Máte právo na­mie­tať spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov na účely pria­meho mar­ke­tingu. 

Máte právo od­vo­lať ke­dy­koľ­vek sú­hlas so spra­cú­va­ním Osob­ných úda­jov. Od­vo­la­nie sú­hlasu nemá vplyv na zá­kon­nosť spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov vy­ko­ná­va­ného na jeho zá­klade pred jeho od­vo­la­ním. Od­vo­la­nie sú­hlasu sa ne­týka spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov vy­ko­ná­va­ných  Umbrella Agency na inom práv­nom zá­klade ako na zá­klade Vášho sú­hlasu. 

7.         Práva ini­ci­ovať ko­na­nie o ochrane Osob­ných úda­jov 

Máte právo ini­ci­ovať ko­na­nie o ochrane osob­ných úda­jov pred Úra­dom na ochranu osob­ných úda­jov Slo­ven­skej re­pub­liky alebo iným do­zor­ným or­gá­nom v mieste byd­liska. 

5.         Bez­peč­nosť 

1.         Všetky Osobné údaje, ktoré zhro­maž­ďu­jeme a spra­cú­vame, sú chrá­nené pri­me­ra­nými tech­nic­kými pros­tried­kami a bez­peč­nost­nými opat­re­niami, aby ne­došlo k ne­o­práv­ne­nému prí­stupu alebo zne­uži­tiu týchto Osob­ných úda­jov. Ne­us­tále zlep­šu­jeme a im­ple­men­tu­jeme nové ad­mi­ni­stra­tívne, tech­nické a or­ga­ni­začné opat­re­nia na za­bez­pe­če­nie pri­me­ra­nej bez­peč­nosti Osob­ných úda­jov. 

2.         Bez ohľadu na všetky naše opat­re­nia je po­trebné mať na pa­mäti, že pre­nos dát cez ve­rejnú sieť in­ter­netu ani aké­koľ­vek ukla­da­nie elek­tro­nic­kých dát ne­môže byť 100% bez­pečné. 

3.         Časti Por­tálu môžu ob­sa­ho­vať od­kazy na we­bové stránky a služby tre­tích strán, ktoré nie sú vlast­nené alebo pre­vádz­ko­vané  Umbrella Agency.  Umbrella Agency nemá žiadnu kon­trolu na tý­mito we­bo­vými strán­kami a služ­bami. Tieto we­bové stránky môžu po­u­ží­vať vlastné ná­stroje na zís­ka­va­nie in­for­má­cií a úda­jov o Vás vrá­tane Va­šich Osob­ných úda­jov. 

6.         Zmeny Pod­mie­nok 

1.         Sme opráv­není tieto Pod­mienky ochrany sú­kro­mia ke­dy­koľ­vek me­niť alebo upra­vo­vať. 

2.         Ak uro­bíme aké­koľ­vek zmeny v týchto Pod­mien­kach ochrany sú­kro­mia, umiest­nime nové Pod­mienky ochrany sú­kro­mia na Por­táli a podľa po­treby Vás o zmene Pod­mie­nok ochrany sú­kro­mia bu­deme in­for­mo­vať aj pro­stred­níc­tvom emailu. 

3.         Takto zme­nené Pod­mienky ochrany sú­kro­mia budú platné a účinné od mo­mentu, ktorý ur­číme ako deň ich plat­nosti a účin­nosti a po­u­ží­va­ním Por­tálu (kaž­dou náv­šte­vou stránky) vy­jad­ru­jete sú­hlas s tý­mito no­vými Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia. 

7.         Kon­tak­tujte nás 

Ak máte otázky, do­tazy alebo žia­dosti k týmto Pod­mien­kam ochrany sú­kro­mia, chcete od­vo­lať sú­hlas alebo uplat­niť Vaše práva, kon­tak­tujte nás pro­stred­níc­tvom emai­lo­vej správy na emai­lo­vej adrese gdpr@umbrellaagency.eu